POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest firma 464 Studio Beata Stańkowska, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gajowa 26
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do nas na
adres e-mail: biuro@464studio.pl lub na adres pocztowy: 464Studio Beata Stańkowska ul Gajowa 26
71-027 Szczecin
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas pierwszego kontaktu lub innej strony
internetowej, w której zgłosiłeś potrzebę wykonania zlecenia.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy zawartej z
Tobą, w tym do:
• Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
• Przyszykowania wycen i programów lojalnościowych;
• Realizacji umów zawartych z nami;
• Obsługi zapytań, które do nas zgłaszasz np. przez formularz kontaktowy
• Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
• Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (
wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów
podatkowych i rachunkowych.
Potrzebujemy podania przez Ciebie Adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon by móc zawrzeć
i wykonać umowę zawartą z Tobą
Niestety jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć
z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli wykonać dla Ciebie zlecenia.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych
niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie
Twoich danych jest dobrowolne.
Podając swoje dane osobowe spełnimy Twoje oczekiwania wynikające z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
• prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
• prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
• prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
• prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z przepisami RODO.

Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Szczecin w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych dla Polityki
Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Szczecin
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą
elektroniczną, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych i
programów lojalnościowych. Twoje dane udostępniamy również podmiotom trzecim
współpracującym z nami przy realizacji zamówień jak i podmiotom realizującym dostawy. Możemy
przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a
także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania
umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności
od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w
których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres
rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym 464Studio Beata Stańkowska
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w
oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony
danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.